Mark

Vad vi gör
Förorenad mark är ett stort problem inom vissa områden och innebär krav på omfattande undersökningar. Vårt arbetssätt leder till effektivare miljöundersökningar, minskade kostnader och bättre saneringsåtgärder med fokus på miljösituation, myndighetskrav och framtida markanvändning.

Vi tillämpar vedertagna arbetsmetoder metoder beskrivna av Naturvårdsverket, branschorganisationer och länsstyrelser eller lokala tillsynsmyndigheter.

Föroreningar och utsläpp i mark är ofta komplexa. Ibland kan man enkelt konstatera om en mark är förorenad, men ofta syns det inte. Vi använder oss av flera olika tekniker för att fastställa om marken vi undersöker är förorenad eller ej. XRF är en av de tekniker som vi använder oss av för att undersöka om marken är förorenad eller inte. Läs mer om XRF och vår användning av XRF under menyfliken XRF.

Vi använder oss alltid av ackrediterade laboratorier, vi har mycket bra ramavtal då våra analysvolymer är stora.