PCB

Bakgrund
PCB (Polyklorerade bifenyler) är en grupp miljö- och hälsoskadliga industrikemikaler som utvecklades på 1920-talet. PCB återfinns ofta i mjukfogar i gamla byggnader eller som i olika oljor i kablar från gammal elektrisk utrustning. PCB är en långlivad organisk förening som klassas som cancerframkallande och ger upphov till stora långsiktiga skador på människor, djur och natur.

Vad vi gör
Då PCB finns i så många olika miljöer är det ofta komplext att hantera problemen som uppstår. Vi har genom lång erfarenhet av branschen stor erfarenhet av att identifiera risker som föreligger när PCB ska saneras. Vi arbetar ofta som projekterare och planerare vid större PCB-saneringar och svarar för kontroll av utfört arbete. Vid PCB-saneringar svarar vi alltid som oberoende miljökonsult för alla myndighetskontakter.