PID

Bakgrund
PID-instrumentet används för att detektera förekomst av flyktiga organiska ämnen i luften. Instrumentet består av en UV-lampa, en pump och detektionsutrustning. Pumpen suger in luft i instrumentet och UV-lampan joniserar molekyler i luften vilka detektionsutrustningen i instrumentet kan uppfatta och omvandla till elektriska signaler.

Instrumentet är ospecifikt med avseende på vilka ämnen det detekterar. Detta är mycket viktigt att känna till vid användandet.

Vad vi gör
Då det är känt vilka flyktiga ämnen (VOC) det är fråga om kan vi använda PID-instrumentet i fält för att indikera om en sanering är utförd i tillräcklig omfattning.