Vatten

Vad vi gör
Förorenat vatten kan utgöra stora problem inom vissa områden och innebär krav på omfattande undersökningar. Vårt arbetssätt leder till effektivare miljöundersökningar, minskade kostnader och bättre saneringsåtgärder med fokus på miljösituation, myndighetskrav och framtida vattensituation.

Vi tillämpar vedertagna arbetsmetoder metoder beskrivna av Naturvårdsverket, branschorganisationer och länsstyrelser eller lokala tillsynsmyndigheter.

Föroreningar och utsläpp till grundvatten, vattendrag och sjöar är ofta komplexa och kräver specialistkompetens för att på ett säkert sätt kunna riskbedöma vattenförhållandet. Vi har ett nätverk av specialister till stöd för komplexa vattenförhållanden.

Vi använder oss alltid av ackrediterade laboratorier, vi har mycket bra ramavtal då våra analysvolymer är stora.