Arbetsmiljö


Arbetsmiljöplaner

Arbetsmiljöplanen beskriver arbetsmoment och redovisar dess risker samt visar på hur riskerna tas omhand för att det så långt det är möjligt skapa säkra arbetsplatser. Vi hjälper till att upprätta tydliga, anpassade och objektsspecifika arbetsmiljöplaner.


Akutmanualer

Akutmanualer är viktiga hjälpmedel då allvarliga olyckor eller tillbud sker. Då utgör akutmanualen ett stöd för hur berörda individer ska handla i olika situationer. Akutmanualerna anpassas för olika branscher och för specifika projekt. Vi hjälper till med mallar och utformning av akutmanualer.


Om olyckan är framme

Om det trots alla försiktighetsåtgärder ändå inträffar en allvarlig arbetsplatsolycka, kan vi utgöra ett stöd i hela processen genom specialistkompetens med stor vana från polisiärt utredningsarbete. Vi vet vad som krävs, behövs och förväntas från alla berörda parter.


Byggnadsrelaterad ohälsa

Ett vanligt förekommande problem är dålig arbetsmiljö till följd av olika typer av fel och brister verksamhetens lokaler. Vi har lång och gedigen erfarenhet från utredningar och identifieringar av byggnadsrelaterad ohälsa, så kallad BRO. I vårt utredningsarbete använder vi en process som inkluderar både människan, tekniken och miljön.


Arbetsmiljöövervakning

I samband med exempelvis saneringsarbeten i mark och i byggnader, kan det finnas behov av övervakning av arbetsmiljön Vi har erfarna konsulter och ett flertal användbara mätinstrument och moderna analysutrustningar för att kunna bistå på ett snabbt och effektivt sätt. Läs med om våra instrument och analysutrustningar under Miljökontroll.