Miljökontroll


Vi utför miljökontroller inom flera olika områden, mark, vatten, luft och byggnader. Som grund för miljökontroller tillämpar vi vedertagna och accepterade metoder, en del är standardiserade medan andra är framarbetade av olika branschorganisationer eller av oss själva.


Vår styrka är att kunna definiera nya kontrollområden med processbeskrivningar och stöd för genomförande då det uppstår behov av kontroll som tidigare inte har utförts.


Vi utför miljökontroller i egen regi eller i samverkan med branschkollegor. Vi kan vara projektledare eller utgöra resurs som underkonsult.


För saneringsarbeten med påverkan på människa och miljö har vi specialiserat oss på att upprätta kvalitets-, arbetsmiljö- och miljöskyddsplaner. Vi kan praktiskt och aktivt utföra kontroll och uppföljning där vi säkerställer att gällande föreskrifter följs, att tillräckliga skyddsåtgärder vidtas. Vi hjälper till med information och material till tredje man.


+

Beställningsformulär

+

Byggnader

+

Mark

+

Luft

+

Vatten

+

Periodiska besiktningar

+

Miljöinstrument